top of page

Privacyverklaring Speelplein Piehpel

Speelplein Piehpel hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar leden en de bezoekers van onze website. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Delen met anderen
Speelplein Piehpel verleent uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, worden deze gegevens niet gebruikt om u ook andere informatie of nieuwsbrieven toe te zenden (behalve als dit expliciet door u is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden doorgespeeld aan derden, met uitzondering van situaties waarin wij hiertoe van rechtswege gedwongen worden of hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens (naam, adres, geboortedatum) die wij nodig hebben voor onze subsidies van de stad.

Beveiliging
Speelplein Piehpel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe lang we gegevens bewaren
Speelplein Piehpel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar piehpel@gmail.com.

bottom of page